дейм

 • 121недәуір — (Қарақ.; Сем., Аяг.; Түрікм., Красн.) әжептеуір, едәуір, біраз, жап жақсы. Кешкісін байқай алмадық қой деймін, өзінде н ед ә у і р көрік те бар екен (Түрікм., Красн.). Мына бала н е д ә у і р г е шыққан екен, үй ішімен сөйлесіп көру керек… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 122нәдүріс — (Жезқ., Ұлы.; Қост., Жанг.; Гур., Маңғ.) есалаң, жынды, нақұрыс. Н ә д үр і с адам ғой деймін кез келгенге ұрына береді. Н ә д ү р і с болмаса солай істер ме еді (Жезқ., Ұлы.). Осының өзі н ә д ү р і с болып кеткен шығар (Қост., Жанг.). Көңіл… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 123оборот — (Қост., Об.) екінші жыл салынған жер. Мынаны о б о р о т дейміз, биыл егіннің шығысы жақсы (Қост., Об.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 124оспадарсыз — 1. (Жамб., Қорд.; Орал, Жән.) қолынан ештеңе келмейтін тентексүрей адам. Асқар деген о с п а д а р с ы з кісі екен (Жамб., Қорд.). Сенің жіберген адамың жұмыс істеуге о с п а д а р с ы з адам екен (Орал, Жән.). 2. (Қарақ.; Түрікм.) жағымсыз,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 125пішен — 1 1. Қ орда., Арал) көк қамыс. Қайықты анау п і ш е н тұрған тайызбен жүргізуге болмайды, қайырлап қалады Қ орда., Арал). 2. (Көкш., Щуч.) шабындық. Шөп шабатын жерді п і ш е н дейміз (Көкш., Щуч.) 2 (Рес., Омбы) шөптің қалдығынан жасалған төбесі …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 126самсоз — Қ орда., Қарм.) біреудің айтқанына көңілі толмау. Сол жігіттің нағашысының айтқанына с а м с о з болып аттанды ау деймін Қ орда., Қарм.). Екі жағы суалып, жүдеп, күлкі дегенді ұмытқан, бір с а м с о з кейіпке түсті («Жұлдыз», 1987, №8, 79) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 127сасық — (Орал, Чап.; Сем., Абай) қандала. Атын атаса, көбейіп кете ме қандаланы с ас ы қ дейміз (Орал, Чап.). Үйімізде с а с ы қ өте көп (Сем., Абай) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 128сердебе — 1 (Жамб., Шу) таласу. Болыстыққа с е р д е б е қып мал сояды (Жамб., Шу) 2 (Алм.: Талд., Гв.) серне, деңгене (қ.). Сендермен бір отырып, с е р д е б е жасасақ деймін, оған қалай қарайсыңдар (Алм., Талд.) 3 (Жезқ., Ұлы.) сайраңдау. Ол с е р д е б… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі